Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego a moja firma

Złożenie wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla naszej firmy. Jak to zrobić? I jak pomoże nam biuro rachunkowe?

Contact An Agent

Co zrobić, jeśli wciąż mamy wątpliwości, jakie podjąć decyzje odnośnie prawa podatkowego, a pomysły podsuwane przez biuro rachunkowe lub doradcę Krajowej Informacji Podatkowej nas nie satysfakcjonują? W takiej sytuacji możemy złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W zależności od województwa zanosimy lub wysyłamy go do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi lub Katowicach.

Wybór formy opodatkowania działalności nie jest błahą sprawą. W przypadku niektórych okazuje się on być stosunkowo prosty. Zaufane biuro rachunkowe posiadające takie uprawnienia może nam udzielić kilku porad w tym względzie. Wielu początkujących przedsiębiorców korzysta z podpowiedzi zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, stronach Urzędów Skarbowych lub dzwoni do Krajowej Informacji Podatkowej. Jednak w niektórych przypadkach po uzyskaniu wszelkich możliwych porad sytuacja przedsiębiorcy wciąż jest wątpliwa. Wtedy może on wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego.

Wniosek do Dyrektora

Każdy podatnik, płatnik i inny podmiot ma prawo wnioskować o wydanie takiej interpretacji. Nawet osoby, które mają stałe zamieszkanie lub siedzibę firmy za granicą mogą się o nią ubiegać. W tym celu wypełniamy druk wniosku ukryty pod oznaczeniem ORD-IN lub ORD-IN/A. Nawet nie musimy iść po ten formularz do urzędu – wystarczy ściągną go ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. W razie wątpliwości warto skorzystać z broszury Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, również dostępny na stronie Ministerstwa. Następnie składamy wypełniony druk do Dyrektora Izby Skarbowej.

W zależności od miejsca zamieszkania, mamy do wyboru pięć takich adresów. Wnioski obsługują Izby Skarbowe w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Łódź, Katowice i Bydgoszcz. Załóżmy, że siedzibą firmy, a zarazem adresem podatnika jest Warszawa lub okoliczne miejscowości. W takim przypadku podatnik może złożyć wniosek osobiście do Izby Skarbowej w Warszawie przy ulicy Felińskiego lub wysłać go pocztą do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku przy ulicy 1 Maja. Niezależnie od tego, jaką drogę obierzemy, nasz wniosek trafi do Dyrektora Izby Skarbowej odpowiedniego województwa.

Nie rozpatrzony bez opłaty

Bardzo ważna jest też opłata za złożenie wniosku. Nie jest to ogromna suma – 40zł zapłacimy za wnioskowanie o wydanie interpretacji dla jednego stanu faktycznego. Jeśli jest ich więcej, musimy zapłacić 40zł za każdy pojedynczy stan, czyli zdarzenie przyszłe. Opłatę można wnieść w kasie Izby Podatkowej, w której złożyliśmy nasz wniosek. Numer konta bankowego podany jest na formularzu ORD-IN. Jeśli nie wniesiemy opłaty w odpowiednim czasie, dostaniemy wezwanie do zapłaty ważne 7 dni od daty doręczenia na nasz adres. Jeśli w tym czasie nie wypełnimy obowiązku wniesienia opłaty, nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony. Najlepiej dołączyć kopię dowodu wpłaty do składanego formularza, aby nie było wątpliwości co do dopełnienia tego obowiązku.

Informacje zawarte we wniosku

Dobrze wypełniony wniosek to wniosek rozpatrzony szybko i bez wątpliwości. Najważniejszą rzeczą jest dobre opisanie stanu faktycznego, czyli przyszłego zdarzenia związanego z podatkami, które budzi nasze wątpliwości. Oczywiście nie chodzi o to, aby pisać dużo lub co gorsza nie na temat. Postarajmy się wyczerpać opisać wszystko zwięźle, ale jednocześnie dokładnie. Pomyślmy, jakie informacje potrzebne będą Izbie Skarbowej i podajmy je wszystkie. Oczywiście nasz opis musimy opatrzyć odpowiednim pytaniem, adekwatnym do celu składanego wniosku. Dalej opiszmy nasze indywidualne stanowisko w tej sprawie.

Konieczne jest również złożenie oświadczenia, że opisane elementy stanu faktycznego nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli skarbowej lub podatkowej. Dalej oświadczamy, że przedstawiana przez nas sprawa nie została rozstrzygnięta przez organ kontroli skarbowej lub podatkowej w ostatecznej decyzji lub postanowieniu. To ważne informacje i musimy je podać. Oczywiście stan ten podaje się na dzień podpisania wniosku.

Podobnie jak przy wypełnianiu każdego innego formularza, niezbędny jest podpis nasz lub naszego pełnomocnika. W tym drugim przypadku konieczne jest również odpowiednie pełnomocnictwo.

Nie zapłacimy kary

Jakie korzyści może nam przynieść wydanie indywidualnej interpretacji? Przede wszystkim wnioskowanie o taką interpretację jest wyjściem bezpiecznym. Nawet jeśli wydana nam interpretacja po jakimś czasie zostanie uznana za błędną, organ podatkowy nie ma prawa nas ukarać za niewłaściwe odprowadzanie podatków. Nie mielibyśmy tej gwarancji, gdyby decyzję zasugerowało nam biuro rachunkowe lub nawet doradca Krajowej Informacji Podatkowej. W razie zmiany lub uchylenia wydanej interpretacji nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności skarbowej, nie zapłacimy odsetek za zwłokę ani zwiększonego podatku za nieprawidłowe wywiązanie się ze zobowiązań, które wynika z wydania niewłaściwej interpretacji.

Dobry wniosek rozpatrzony szybciej

Prawidłowo wypełniony formularz zostanie przeczytany, wniosek rozpatrzony, a interpretacja wydana maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Termin wydania indywidualnej interpretacji może się opóźnić, jeśli źle wypełniliśmy wniosek lub nie wnieśliśmy opłaty. W tym pierwszym przypadku dostaniemy wezwanie do uzupełnienia brakujących danych. Poprawiony formularz musimy dostarczyć w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobimy, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Zgadzamy się lub nie

Gdy otrzymamy już wydaną przez organ podatkowy interpretację, nie musimy się z nią zgadzać. Możemy zdecydować o podjęciu określonych działań z zakresu prawa podatkowego, które zasugerowało nam biuro rachunkowe lub doradca z infolinii.  Interpretacja jest tak naprawdę tylko informacją o stanowisku organu podatkowego w przedstawianej przez nas sprawie, jednak ostateczną decyzję podejmuje podatnik.

Jeśli nie zgadzamy się z wydaną interpretacją, możemy w ciągu 14 dni od otrzymania odpowiedzi zwrócić się do tego samego organu z żądaniem usunięcia naruszenia prawa. Jeśli organ podatkowy dalej podtrzymuje swoje stanowisko, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na żądanie możemy zgłosić sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin ten wydłuża się do 60 dni, jeśli w ogóle nie dostaniemy odpowiedzi. Skargę taką składamy jednak nie bezpośrednio do sądu, ale przez organ, który wydał interpretację. Właściwie możemy się spodziewać dwóch reakcji: oskarżany organ podatkowy może w ciągu 30 dni udzielić odpowiedzi na naszą skargę i odpowiedź tę przekazać wraz z  aktami sprawy do sądu. Inna możliwość to wydanie interpretacji uwzględniającej zarzut do dnia rozprawy.

Bezpieczeństwo w razie kontroli

Wszystkie te czynności, ich kolejność oraz możliwości w zakresie skarg poparte są odpowiednimi przepisami. Niezależnie od tego, czy zgodzimy się z wydaną interpretacją, czy też nie, w sytuacjach wątpliwych dobrze jest zwrócić się z takim wnioskiem do Izby Skarbowej. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że podjęte przez nas decyzje dotyczące prawa podatkowego są właściwe i jesteśmy bezpieczni w razie ewentualnej kontroli.