Kasa fiskalna dla prawnika w 2017 – jakie zmiany wprowadzono?

Contact An Agent

Rozporządzenie, które obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, wniosło zmiany w zakresie korzystania z kasy fiskalnej przez prawników i doradców podatkowych. W jego ramach zostało określone, kiedy prawnicy mogą korzystać ze zwolnienia z prowadzenia rejestracji, a także usunięto zapis o okresie preferencyjnym, którym przedsiębiorca objęty był przez dwa miesiące od rozpoczęcia swojej działalności.

Kasa fiskalna dla prawnika w 2017 – co uległo zmianie?

Wraz z początkiem roku kalendarzowego 2017, weszło w życie rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z kas rejestrujących, ustanowione przez Ministra Rozwoju i Finansów. Wbrew obawom wielu przedsiębiorców zwolnienia z kas nie zostały całkowicie usunięte – przeciwnie, m.in. dla prawników i doradców podatkowych zostały wprowadzone inne udogodnienia .

 

Mimo iż prawnicy i doradcy podatkowi świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w 2017 r. wciąż nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas (przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów w wysokości 20.000 zł rocznie), został wprowadzony nowy wyjątek od wyłączenia ze zwolnień z kas. Mowa o nim w § 4 ust. 3 pkt 2 nowego rozporządzenia:

§ 4

(…)

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług:

(…)

2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f-h, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 39 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków;

 

Wspomniana w powyższym przepisie poz. 39 załącznika wskazuje, iż zwolnieniu z kas podlega:

39 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

 

W przypadku usług prawniczych i usług doradztwa podatkowego, które nie spełniają tych wymogów, kasa fiskalna musi być stosowana obowiązkowo. W 2017 r. zachowano także wyjątek od wyłączeń ze zwolnień dla usług świadczonych przez podatnika na rzecz jego pracownika.

 

Kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży 2017

Kolejną nowością rozporządzenia 2017 jest fakt, iż prawnicy i radcy prawni nie są już dłużej zwolnieni z okresu ochronnego – dwumiesięcznego – umożliwiającego im rejestrację kasy fiskalnej. W związku z nowym rozporządzeniem powinni z niej korzystać już od pierwszej sprzedaży.