Obrót na potrzeby zwolnienia podmiotowego – od 2015 roku wyliczamy inaczej!

Contact An Agent

Masz prawo do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych? Wiesz jaka jest wysokość limitu zwolnienia w 2015 roku? W takim razie dowiedz się, jak po zmianie przepisów wyliczyć obrót na potrzeby zastosowania tego zwolnienia. Ucieszysz się – nowe regulacje są zdecydowanie korzystniejsze dla podatników.

Chociaż zmiany w przepisach dotyczących stosowania kas fiskalnych dla wielu podatników okazały się nieprzyjemne w skutkach, wciąż spora grupa może spać spokojnie. Ustawodawca nie zlikwidował zwolnienia podmiotowego. Jeżeli wykazujesz niskie obroty, a nie wykonujesz czynności, które znajdują się na liście wyłączeń, wciąż możesz sprzedawać bez kasy. Jeśli przekroczysz limit do zwolnienia podmiotowego, stracisz ten przywilej.

Generalnie zasady obowiązywania zwolnienia podmiotowego nie uległy zmianie – poza jednym istotnym szczegółem – zmienił się sposób wyliczania obrotu na potrzeby zastosowania tego zwolnienia. Od 1 stycznia 2015 roku zmodyfikowano dotychczasowe regulacje w tym zakresie – na szczęście są to zmiany na lepsze.

Obrót na potrzeby zwolnienia podmiotowego – od 2015 roku mamy zmianę!   

Na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych, podatnicy uwzględniają wyłącznie obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. To podstawowa sprawa. A co jeśli przedsiębiorca prowadzi także sprzedaż na rzecz podmiotów gospodarczych? Wówczas nie uwzględnia on obrotu z takiej sprzedaży w obrocie do zwolnienia podmiotowego.

Od początku stycznia 2015 roku nie musi też wliczać do tego obrotu z tytułu pewnych czynności. Jakich? Czytamy o nich w § 3 ust. 4 aktualnego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

3 ust. 4:

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia.

Czynności z wymienionych pozycji załącznika to dokładnie:

36. Dostawa nieruchomości

49. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Nowy sposób liczenia obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego – dlaczego lepszy?

Nowy sposób liczenia obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego jest dużo bardziej korzystny dla podatników niż ten z poprzednich lat. Podatnik, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, może dzięki tej zmianie utrzymać przywilej sprzedaży bez kasy dłużej.

Dotychczas w przypadku sprzedaży osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu nieruchomości albo środka trwałego, obrót na potrzeby zwolnienia podmiotowego znacznie się zawyżał. Taka jednorazowa sprzedaż oznaczała dla podatnika jedno: utratę prawa do zwolnienia. Mimo, że przedsiębiorca wykazywał co miesiąc niskie obroty, to przez jedną taką sprzedaż, musiał zainstalować kasę fiskalną. Teraz, gdy podatnik nie musi już wliczać obrotu z opisanej sprzedaży do całości obrotu liczonego na potrzebę zastosowania zwolnienia, nie będzie to już miało miejsca. Incydentalna sprzedaż mieszkania lub środka trwałego nie powoduje bowiem „nagłego” przekroczenia limitu do zwolnienia podmiotowego i nie oznacza utraty przywileju sprzedaży bez kasy.